Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden voor Online Verkoop van Schneider Electric Nederland B.V.

Deze algemene voorwaarden voor online verkoop ("Algemene voorwaarden") zijn van toepassing op alle aankopen van producten die rechtstreeks op onze website ("Site") of een ander online platform zijn besteld. Lees de Algemene voorwaarden aandachtig door voordat u een bestelling plaatst.

1. Algemene bepalingen

1.1 De Algemene Voorwaarden zullen een juridisch bindend contract creëren tussen u en Schneider Electric Nederland B.V. ("wij", "ons" of "onze") met betrekking tot bestellingen geplaatst voor goederen die beschikbaar zijn op de Site of een ander online platform.

1.2 We kunnen - zonder aansprakelijkheid - een kennelijke omissie of fout in de verkoopliteratuur of in enige advertentie corrigeren, hetzij in kranten, tijdschriften, op internet of anderszins, hetzij in een factuur of ander document dat door ons is uitgegeven.

2. Bestelprocedure

2.1 U kunt een bestelling plaatsen op de site.

2.2 Uw bestelling vormt een aanbod van u om de goederen bij ons te kopen. We zullen de ontvangst van uw bestelling zo snel mogelijk bevestigen door een bevestigingsmail te sturen. Om twijfel te voorkomen, deze bevestigingse-mail vormt niet onze aanvaarding van uw bestelling. Er is geen contract met betrekking tot goederen tussen u en ons totdat uw bestelling door ons is geaccepteerd.

2.3 Onze aanvaarding van uw bestelling zal worden geëffectueerd zodra we u een e-mail hebben gestuurd waarin wordt bevestigd dat de goederen zijn verzonden ("Orderbevestiging"). Op dat moment ontstaat een contract voor de verkoop van de goederen waarvan de verzending is bevestigd in de Orderbevestiging ("Contract"). We zijn alleen verplicht om andere goederen te leveren die mogelijk deel uitmaken van uw bestelling, als we de verzending van die goederen hebben bevestigd in een afzonderlijke Orderbevestiging.

2.4 We kunnen uw bestelling afwijzen. In dat geval zal er geen Contract ontstaan. We kunnen bijvoorbeeld uw bestelling afwijzen in het geval van het volgende:

 • uw factuurgegevens kloppen niet of hebben dit niet kunnen verifiëren;
 • we hebben redelijke gronden om te vermoeden of te vrezen dat uw bestelling frauduleus is;
 • het goed is niet beschikbaar of niet op voorraad.
3. Prijs en betaling

3.1 Alle prijzen zijn in EURO en zijn inclusief BTW en alle andere belastingen. Alle verzendtarieven worden weergegeven aan het einde van het afrekenproces, afhankelijk van het land waaruit u uw bestelling plaatst en de wijze van verzending waarvoor is gekozen.

3.2 Als we een kennelijke fout in de prijs van de door u bestelde goederen vinden, zullen wij u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. U kunt dan uw bestelling bevestigen aan de juiste prijs of uw bestelling annuleren. Als u annuleert, zullen we u restitueren of opnieuw crediteren voor alle bedragen die door u zijn betaald of die van uw creditcard zijn gedebiteerd voor de goederen.

3.3 De prijzen van de producten zijn zoals weergegeven op de site. We kunnen prijzen van tijd tot tijd wijzigen. Prijswijzigingen hebben echter geen invloed op bestellingen die we hebben bevestigd in een Orderbevestiging. Bovendien, als we de prijs van een door u bestelde product wijzigen maar nog niet bevestigd door een orderbevestiging, kunt u uw bestelling bevestigen aan de juiste prijs of uw bestelling annuleren.

3.4 Voor de zekerheid behouden we de eigendom van alle geleverde en te leveren goederen totdat we alle aankoopbedragen van die goederen volledig hebben betaald.

4. Betaling

4.1 We hebben de beschikbare betaalmethoden voor elk land in het bestelgedeelte van de site vermeld, zoals iDEAL of PayPal.

4.2 Als u per creditcard betaalt, moet het factuuradres exact hetzelfde adres zijn als het adres dat is geregistreerd voor de creditcard die u voor de betaling gebruikt. Bovendien, als het verschuldigde bedrag om welke reden dan ook niet kan worden gedebiteerd, zullen we uw bestelling annuleren of het contract onmiddellijk annuleren.

5. Levering

5.1 Wij leveren goederen tijdens normale kantooruren op het bezorgadres dat vermeld staat toen u uw bestelling plaatste.

5.2 Wij streven ernaar om de goederen zo spoedig mogelijk te bezorgen, maar we zullen de goederen in elk geval binnen 30 dagen na het sluiten van het Contract leveren.

5.3 De risico's voor de goederen gaan over op u bij aflevering van de goederen.

6. Herroepingsrecht

6.1 U hebt het recht om het contract voor een periode van 60 dagen op te zeggen zonder ons enige reden te geven.

6.2 Dit herroepingsrecht vervalt 60 dagen vanaf

 • de dag waarop u of een derde partij, anders dan de vervoerder en aangegeven door u, de goederen fysiek in bezit krijgt,
 • in het geval van meerdere goederen die u in één bestelling hebt besteld en afzonderlijk hebt geleverd, de dag waarop u of een derde partij die niet de vervoerder is en die u aangeeft, het laatste goed fysiek in bezit krijgt,
 • in het geval van levering van een goed bestaande uit meerdere loten of stukken, de dag waarop u of een derde partij, anders dan de vervoerder en aangegeven door u, het laatste lot of stuk fysiek in bezit krijgt, of
 • in het geval van contracten voor regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop u of een derde partij, anders dan de vervoerder en aangegeven door u, het eerste goed fysiek in bezit krijgt.

6.3 Om uw herroepingsrecht tot stand te brengen, kunt u (a) ons per e-mail op de hoogte brengen van uw beslissing, (b) het modelformulier voor herroeping gebruiken zoals uiteengezet in Bijlage A; of (c) een andere ondubbelzinnige verklaring afleggen waarin uw beslissing om het contract te herroepen is uiteengezet.

6.4 U hebt van uw herroepingsrecht gebruik gemaakt binnen de hierboven vermelde wachttijd als u de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht hebt verzonden voordat die termijn is verstreken.

6.5 Wij vergoeden alle van u ontvangen betalingen, inclusief, indien van toepassing, de kosten van levering zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 60 dagen vanaf de dag waarop ons is medegedeeld dat u bent teruggetreden met deze clausule 6. Wij vergoeden u met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de eerste transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen en op voorwaarde dat u geen kosten maakt als gevolg van een dergelijke terugbetaling.

6.6 Niettegenstaande artikel 6.6 zijn wij niet verplicht om de aanvullende kosten te vergoeden, als u uitdrukkelijk hebt gekozen voor een ander type levering dan de goedkoopste standaardleveringsvorm die door ons wordt aangeboden. Bovendien kunnen wij, tenzij we hebben aangeboden om de goederen zelf te verzamelen, de terugbetaling achterhouden totdat we de goederen hebben teruggekregen, of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet.

6.7 Als u gebruik wilt maken van uw herroepingsrecht, moet u de goederen terugsturen of overhandigen aan ons of aan een door ons gemachtigde persoon om de goederen te ontvangen, zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 60 dagen na de dag waarop u uw beslissing om ons uit het contract terug te treden hebt meegedeeld in overeenstemming met artikel 6.4. U hebt deze deadline gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de periode van 60 dagen is verstreken.

6.8 U draagt ​​de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de goederen. U bent ook aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen als die voortvloeit uit de behandeling van de goederen anders dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.

7. Defecte goederen

7.1 Wij adviseren om de verpakking en goederen altijd bij aflevering te inspecteren op schade. Als de goederen beschadigd lijken te zijn, accepteer de levering dan niet.

7.2 Indien het geleverde goed niet conform de Overeenkomst is, zullen wij kosteloos en zonder afbreuk te doen aan uw andere wettelijke rechten,

 • lever een ontbrekend onderdeel,
 • het goede herstellen,
 • vervang het goed, of
 • terugbetaling van de prijs.

Wij zullen dit alles binnen een redelijke termijn en zonder noemenswaardig ongemak voor u regelen.

7.3 Het kan echter zijn dat vervanging of reparatie onmogelijk is of niet van ons kan worden verlangd. Dit laatste zou het geval zijn als de kosten van vervanging of reparatie niet in verhouding staan ​​tot de kosten van het uitoefenen van een alternatief recht of claim, gelet op de waarde van het goed als er geen gebrek aan overeenstemming was, het belang van het gebrek aan overeenstemming, en of het alternatieve recht of claim zou kunnen worden voltooid zonder significant ongemak voor u.

7.4 Indien vervanging of reparatie niet mogelijk is of niet van ons kan worden verlangd, dan kan ook ontbinding van het Contract vereist zijn (tenzij het defect een ontbinding niet rechtvaardigt) of een passende vermindering van de prijs.

7.5 Uw bovenstaande rechtsmiddelen zullen vervallen als u ons niet tijdig op de hoogte hebt gesteld van enig gebrek aan overeenstemming nadat u dit ontdekte. Wanneer u ons op de hoogte stelt, verzoeken wij u vriendelijk om dit zo snel mogelijk te doen en ons waar mogelijk alle relevante informatie te verstrekken (bijvoorbeeld een foto van het defect).

8. Diverse

8.1 Op deze Algemene Voorwaarden en elk Contract is Nederlands recht van toepassing.

Bijlage A - Modelformulier voor herroeping

(vul dit formulier in en stuur het alleen terug als u zich uit het contract wilt terugtrekken)

 

 • Aan [hier worden de naam van de handelaar, het geografische adres en, indien beschikbaar, zijn faxnummer en e-mailadres ingevoegd door de handelaar]:
 • Ik / Wij (*) delen hierbij mede dat ik / wij (*) mijn / onze (*) koopovereenkomst met betrekking tot de volgende goederen (*) / voor de levering van de volgende dienst (*) intrekken,
 • Besteld op (*) / ontvangen op (*),
 • Naam van de consument (en),
 • adres van de consument (en),

Handtekening van consument (en)
(alleen als dit formulier op papier wordt aangemeld),

Datum